برگزیدگان آثار به جشنواره ملی ابوذر معرفی خواهند شد.