تمامی اصحاب رسانه استان(خبرگزاریها و رسانه های مکتوب ،دیداری ـ شنیداری و فعالان  فضای مجازی)

می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.