شرکت کنندگان میتوانند فرم ثبت نام را به صورت دستی تکمیل و همراه دیگر مدارک اسکن نموده و

به آدرس ایمیل aboozar.fest@shmail.ir آثار خویش را ارسال نمایند.