آثار رسیده در هیئتی متشکل از کارشناسان رسانه ای و متخصص به داوری گذاشته خواهد شد.