تمامی اصحاب رسانه استان(خبرگزاریها و رسانه های مکتوب ،دیداری ـ شنیداری و فعالان  فضای مجازی)

می توانند جشنواره سومین جشنواره تولیدات رسانه‌ای ابوذر اصحاب فرهنگ و هنراستان سمنان شرکت نمایند.